موزه حیات وحش ایران (پردیسان)

موزه حیات وحش ایران (پردیسان)

بوستان جنگلی پردیسان یکی از بوستان‌های بزرگ و مشهور شهر تهران است. این بوستان در منطقه 2 شهرداری تهران قرار دارد. این بوستان که در شمال غربی تهران واقع شده‌است، از سمت شمال به بزرگراه همت و محله شهرک غرب، از شرق به بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، از غرب به مسیل رودخانه پونک و از سمت جنوب به بزرگراه حکیم و محله بلوار مرزداران محدود می‌شود.


  


بزرگراه یادگار امام در راستای شمالی/جنوبی، این بوستان را به دو بخش تقسیم می‌کند که پیوند آن‌ها به وسیله دو پل برقرار شده‌است. از امکانات این بوستان می‌توان به موزه تنوع زیستی، موزه آب و باغ وحش اشاره کرد. وجود موزه تنوع زیستی با انواع حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده، و بعضاً زنده، یکی دیگر از جذابیت‌های این پارک جنگلی است.


 


ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در قسمت جنوبی این بوستان قرار دارد. موزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و ﺗﻔﺮﺟﮕـﺎﻫﯽ ﭘﺮدﯾـﺴﺎن ﻗـــﺮارﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ.


 


ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـــﻮزه درراﺳـــﺘﺎی اﯾﺠـــﺎد ﻣﺤـــﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ،ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ وﻫﻤﮕـــﺎم ﺑـــﺎ ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺟـﺎﻧﻮری و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ وﮐﺎﻧﯽ و ﻓﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،درﻓﺮوردﯾﻦ 1383 اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.


 


در سال 1393 بوستان پردیسان از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست ، پارک بدون دخانیات نام گذاری شد. طرح اولیه این بوستان در زمان پهلوی، و متعلق به یان مک‌هارگ آمریکایی می‌باشد. ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﯾـﺮان ،ﺟﻬـﺎن و زﯾـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺟـﺎﻧﻮران ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.


 


در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎره ای – زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:


 


ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیﻣﻨﻘﺮضﺷﺪه اﯾﺮان اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ی ﺷﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿـﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.


 


ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیﮐﻤﯿﺎب اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮاردارﻧﺪﮐﻪ ازآن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﻮز ﭘﻠﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﭘﻮزهﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧﯽ،ﻫﻮﺑﺮه ، ﺳﯿﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﯿﺎه آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.


 


™ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽاﯾﺮان اﯾﻦ ﻏﺮﻓـﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺗﻌـﺪادزﯾـﺎدی ازﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻮدهﮐـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﮐﺜﺮتﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


 


از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﻮزن زرد اﯾﺮاﻧـﯽ وﮔـﻮر اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺮان وﮐﻞ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻮده،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎدو ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺜـﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.


 


ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس دراﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸﮑﯽ زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﻮراﻣﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﺮا و ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﻧﻤـﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ.


 


ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﻮده  ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺒﺮﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐـﺸﻮر ﻫﻨـﺪ وﮐﻞ ﻣﺎرﺧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﮐﻮردﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.


 


™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع اﻧﺪک ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎره وﺳﻌﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮزه ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه،ﮐﻪ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻗﺎره، ﺷﺎﻣﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


 


™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺎره ای ﻏﻨﯽ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ در ﻣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺘﻠﻮپﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ.


 


ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رادرﺧﻮد ﺟﺎی دادهﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدرﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻨﻬـﺎدر ﻗـﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮﮐﻮﻫﯽ(ﭘﻮﻣﺎ) و ﺟﮕﻮار اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.


 


™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ(Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫـﺎی ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی و ﻗﺮﻣـﺰﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


 


™ﻏﺮﻓﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮبﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


 


ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻣـﻮزه ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﺴﺘﺮآﻣﻮزﺷـﯽ وﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ واﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪامﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾـﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدر ﻗﺎﻟـﺐﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮرﻧﻤﻮدهﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:


 


™ﻗﺎبﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﺮ ﺧﺰری : اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل 1329ﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳـﻨﺘﯽ دﺑـﺎﻏﯽ ﺷﺪه ودر ﺳﺎل 1383 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻬﻨـﺪس ﺳﯿﺪﺣـﺴﯿﻦ آﻗـﺎ ﻣﯿـﺮی ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﻫﺪاﮔﺮدﯾﺪ.


 


ﻗﺎبﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦﺣﺸﺮات اﺳﮑﻠﺖ ﻓﯿﻞآﺳﯿﺎﯾﯽ وﯾﺘﺮﯾﻦﺳﻨﮓوﮐﺎﻧﯿﻬﺎی اﯾﺮان وﯾﺘﺮﯾﻦﻧﺮﻣﺘﻨﺎن وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﮔﯿﺎﻫﯽ( اﻫﺪاﯾﯽ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ، ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ واﻋﻆﺟﻮادی آﻣﻠﯽ)


 


وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﺑﯽﻣﻬﺮﮔﺎنﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎن ،ﺑﺎزوﭘﺎ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺖ،دوﮐﻔﻪ ای ،ﺷﮑﻢ ﭘﺎ و آﻣﻮﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﻣﺎﻫﯿﺎن آبﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺘﺮﯾﻦ،ﺟﻨﻮب ﺗﺒﺮﯾﺰﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺮاﻏﻪ ؛ در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻓﺴﯿﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ درﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻠﻬﺎی ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ دراﯾــﻦ وﯾﺘــﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟــﺐ ﻓــﺴﯿﻠﻬﺎی ﮔــﺮاز وﮔــﺎوﻣﯿﺶ و اﺳــﺐ و اﻻغ وﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻗﻄﻌــﺎﺗﯽ از ﻓــﺴﯿﻞ ﻓﯿــﻞ ﻣﺎﺳــﺘﻮدﻧﺖ و ﻣﻮﻻژﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﺒﺮدﻧﺪان ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ وﺳـﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎری ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﺮه دار ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدو ﻧﯿـﺰ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻓـﺴﯿﻠﻬﺎ ی ﻣﻬﺮه دار ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.اﻫﺪاف ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ درﻫﺮ ﮐﺸﻮرﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ.


 


 


اﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖﺛﺒﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی،ﻧﮕﻬﺪاری وﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎو ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽو ﺟﺎﻧﻮری. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮزه ﺑﺎﻫﺪف ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮﻏﯿﺮزﻧﺪه ژﻧﻬﺎ دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ،آﻣﻮزﺷﯽ وﭘﮋوﻫﺸﯽ درزﻣﯿﻨﻪﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ، داﻧﺶ وﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﺷﻨﺎﺧﺖارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ اودرآن ودرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺑﯿﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ودرﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ و ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽدارد.ﻣﻮزهﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪوﺟﻮدﻣﯽآورد ﮐﻪﺑﺴﯿﺎری ازاﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدرﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎرا ازﻧﺰدﯾﮏدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﮋﮔﯿﻬﺎیﻇﺎﻫﺮی و زﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮرویﮔﻮﻧﻪﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﺟﺎﻧﻮری وﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد درآن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آلبوم تصاویر